Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

 

Kontakt z IOD

Inspektor Ochrony Danych: Przemysław Rękas

Kontakt: poczta e-mail: iodjo@um.tarnobrzeg.pl 

telefon: 15 81-81-510 

adres do korespondencji: Urząd Miasta Tarnobrzega,

39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W PRZEDSZKOLU NR 18 W TARNOBRZEGU

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 

 1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem Danych Osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Przedszkole
Nr 18 w Tarnobrzegu z siedzibą ul. Kościelna 3, 39-400 Tarnobrzeg. Z Administratorem kontaktować się można w następujący sposób: listownie na adres siedziby Administratora,
za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: p18@oswiata.tarnobrzeg.pl, telefonicznie pod numerem: 15 822-06-15.

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem 15 81-81-510, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczty: iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.

 

 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub/i wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz przepisy prawa, w szczególności:
 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;
 3. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 4. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 5. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 6. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 7. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 8. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 9. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (ze zmianami),

oraz pozostałe akty wykonawcze do ww. ustaw;

 1. wykonania umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, lub związanym z ważnym interesem publicznym (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. g RODO)w związku z wykonaniem zadań przez Administratora, wynikających z ww. przepisów prawa;
 3. wykonania zadania w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. d RODO) oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym
  w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 9 ust. 2 lit. i RODO);
 4. określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody – w zakresie określonym w treści zgody (podstawami prawnymi przetwarzania danych są: art. 6
  ust. 1 lit. a RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja wynikających
z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia              i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, również
w okresie kształcenia na odległość w Przedszkolu (celem przetwarzania danych jest kształcenie dzieci z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wymienionymi wyżej przepisami prawa regulującymi kształcenie dzieci na odległość).

 

 1. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON);
 2. inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych, Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu).

 

 1. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora, po upływie którego dane osobowe zostaną usunięte w sposób oraz w trybie przewidzianym w ww. ustawie oraz wydanej na jej podstawie instrukcji kancelaryjnej Administratora.

 

 1. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom (w imieniu dzieci czynności podejmują ich rodzice/przedstawiciele ustawowi, opiekunowie prawni), których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach,
  o których mowa w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa
  w art. 21 RODO.

 

 1. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie – która wyraziła zgodę (w imieniu dzieci czynności podejmują ich rodzice/przedstawiciele ustawowi, opiekunowie prawni) przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem (RODO) przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora osobie – której dane dotyczą (w imieniu dzieci czynności podejmują ich rodzice/przedstawiciele ustawowi, opiekunowie prawni) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie danych osobowych Administratorowi jest wymogiem ustawowym lub umownym
w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych Administratorowi może być niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, również gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym lub w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych
z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W sytuacji obowiązku podania danych osobowych – ich nie podanie skutkować będzie brakiem realizacji przedmiotowego zadania.

 

 1. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

                                                                                                                                     Administrator Danych Osobowych Przedszkole Nr 18                                                                                                                                                                                                           reprezentowany przez  Dyrektora Przedszkola

ZAŁĄCZNIKI:

								

Procedura realizacji praw osób...

Utworzono dnia 10.05.2024, 15:02

Klauzula informacyjna RODO dla Facebook

Utworzono dnia 27.01.2023, 14:03

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny